Công ty trúng thầu được phép ủy quyền cho pháp nhân khác thực hiện hợp đồng đã ký?

.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Độc giả Nguyễn Long An, TP. Hồ Chí Minh đặt câu hỏi như sau: Trường hợp Tổng công ty đấu thầu, trúng thầu và ký hợp đồng với Chủ đầu tư về thi công xây dựng một dự án A. Sau đó Tổng công ty làm giấy ủy quyền cho Công ty (hạch toán độc lập, có con dấu và tư cách pháp nhân) về việc thực hiện hợp đồng đã ký. Cụ thể, Công ty ký các hồ sơ nghiệm thu thanh toán, hồ sơ chất lượng, hồ sơ hoàn công, hồ sơ chất lượng...; cung cấp các chứng tư bảo lãnh cho Chủ đầu tư; xuất hóa đơn cho Chủ đầu tư; sử dụng con dấu công ty thực hiện các nội dung công việc trên; sử dụng tài khoản Công ty giao dịch với Chủ đầu tư.

Tôi xin hỏi, nội dung trên có đúng với pháp luật hiện hành không?.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Chương IV, Mẫu số 02 thuộc các Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hướng dẫn về việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu thực hiện một hoặc một số nội dung công việc trong quá trình tham dự thầu (trong đó có việc ký kết hợp đồng).

Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.

Đối với trường hợp của ông Long An, pháp luật về đấu thầu chỉ quy định về ủy quyền của cá nhân cho cá nhân mà không được ủy quyền giữa các pháp nhân với nhau.

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn