Quảng Ngãi rà soát các dự án đầu tư còn “ì ạch” để thu hồi

.

Dự án Khu Thương mại - Dịch vụ Vina Universal Padarise Sơn Tịnh được cấp chứng nhận đầu tư lần đầu năm 2008, với vốn đầu tư 1.196 tỷ đồng, quy mô 56,5 ha.

Trong đó, chú ý tham mưu xử lý đối với các dự án được UBND tỉnh đồng ý cho Nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát, lập dự án đầu tư nhưng đã quá 06 tháng mà Nhà đầu tư chưa hoàn chỉnh thủ tục để trình cấp Quyết định chủ trương đầu tư.

Đối với các dự án đã được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư nhưng đã quá 12 tháng (kể từ ngày cấp Quyết định chủ trương đầu tư) mà Nhà đầu tư không triển khai thi công (trừ các dự án được giãn tiến độ theo quy định); tham mưu UBND tỉnh xem xét, chấm dứt hiệu lực Quyết định chủ trương đầu tư dự án, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Thông báo các Nhà đầu tư được UBND tỉnh đồng ý cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát lập dự án đầu tư (nhưng chưa quá 06 tháng kể từ ngày thống nhất chủ trương) khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục để cấp Quyết định chủ trương đầu tư.

Thường xuyên theo dõi việc triển khai thực hiện dự án của Nhà đầu tư, phối hợp với các đơn vị có liên quan để giúp Nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh); đối với Nhà đầu tư triển khai thực hiện chây ì, không có năng lực thực sự thì kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.

Việc rà soát này chậm nhất là ngày 22/3/2018 phải báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét.

Nguồn: cafeland.vn